Thông tin giảng viên

Giới thiệu

TIẾN SĨ NGUYỄN QUYẾT CHIẾN
Chuyên gia Kinh tế, Tài chính

 • Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Đào tạo & Phát triển Doanh nghiệp Việt 
 • Nguyên cố vấn cao cấp Công ty CP Nhựa Duy Tân
 • Chuyên gia đào tạo và tư vấn quản trị DN.
 • Chuyên gia trưởng Học viện Doanh nhân VBL
 • Nguyên Trưởng Ban Tài chính Chứng khoán Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP.HCM (HIFU),
 • Nguyên Ủy viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC),
 • Nguyên Phó TGĐ Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII),
 • Nguyên Phó TGĐ Chiến lược Công ty CP Xây dựng World Steel,
 • Nguyên Hiệu phó Trường Đại học Gia Định,
 • Nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng quốc tế Kent,
 • Nguyên giảng viên chương trình đào tạo Business Edge (World Bank)

Khóa học

Chưa có bài viết nào được đăng
Đăng ký tư vấn